Εφαρμογή Ευρωπαϊκών προτύπων στους πλαστικούς σωλήνες

Εφαρμογή Ευρωπαϊκών προτύπων στους πλαστικούς σωλήνες

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών o ΕΛΟΤ επανέρχεται υπενθυμίζοντας την  ανάγκη εφαρμογής των Ευρωπαϊκών  Προτύπων στους πλαστικούς σωλήνες  υπέρ των  αποσυρθέντων (από το έτος 2006)  σχετικών προτύπων ΕΛΟΤ  και συγκεκριμένα: Ø  Για σωλήνες υπονόμων και υπόγειας αποχέτευση από PVC-U ισχύει το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ…