Η εκσκαφή ενός ορύγματος εγκατάστασης σωλήνων θα πρέπει να γίνεται με προσοχή ώστε να εξασφαλίζεται μια ομαλή και ομοιόμορφη επιφάνεια έδρασης. Καλό είναι τα ορύγματα να μην ανοίγονται πολύ πριν την τοποθέτηση των σωλήνων και η επίχωση να γίνεται το συντομότερο δυνατόν αμέσως μετά την τοποθέτηση τους. Κάποια βασικά κριτήρια ελέγχου της ορθότητας των εργασιών που αφορούν το όρυγμα είναι τα εξής:

  • Η κλίση και η στάθμη του πυθμένα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες υψομετρικές διαφορές
  • Οι διαστάσεις των διατομών εκσκαφής
  • Οι διαστάσεις και οι μηχανικές αντοχές των σωλήνων
  • Η ομαλότητα των επιφανειών των ορύγματος, πυθμένα και παρειών
  • Η απομάκρυνση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων
  • Η διαλογή, επαναχρησιμοποίηση και προσωρινή αποθήκευση των προϊόντων εκσκαφής
  • Η απομάκρυνση των ακατάλληλων.

Διαστάσεις ορύγματος
Τα ορύγματα θα πρέπει να έχουν το πλάτος και το βάθος που καθορίζει η μελέτη. Αυτά πρέπει να είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα για την έντεχνη εγκατάσταση του υπόγειου δικτύου και τη συμπύκνωση των υλικών επίχωσης, σύμφωνα με τη διάμετρο του σωλήνα και το βάθος τοποθέτησής του.

Διαφοροποιήσεις στα παρακάτω συνιστώμενα ελάχιστα πλάτη μπορούν να προκύψουν στην περίπτωση που δεν απαιτείται η εργασία προσωπικού εντός του ορύγματος ή σε άλλες ειδικές περιπτώσεις.
Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, κατά την επιλογή των παραπάνω μεγεθών, είναι η εγκατάσταση περισσότερων του ενός σωλήνα στο όρυγμα.

Το ελάχιστο πλάτος του ορύγματος συνιστάται να είναι το μεγαλύτερο από τις τιμές που προκύπτουν από τους 2 παρακάτω πίνακες:

 

Ελάχιστο συνιστώμενο πλάτος ορύγματος σε σχέση με την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα
Ονομαστική διάμετρος (DN) Ελάχιστο πλάτος ορύγματος (ΟD + Χm)
≤ 225 OD + 0,4
> 225 έως ≤ 350 OD + 0,5
> 350 έως ≤ 700 OD + 0,7
> 700 έως ≤ 1200 OD + 0,85
> 1200 OD + 1,0
Ελάχιστο συνιστώμενο πλάτος ορύγματος σε σχέση με το βάθος ορύγματος
Βάθος ορύγματος (m) Ελάχιστο πλάτος ορύγματος (m)
< 1 Δεν απαιτείται ελάχιστο πλάτος
≥ 1 ≤ 1,75 0,8
> 1,75 ≤ 4,00 0,9
> 4,00 1