ΣΕΛ 10 001ΣΕΛ 10 001 (3)

Σαμάρια στεγανά υπονόμου
Dint (mm) Dext (mm) e (mm)
285 max 330 max 45
min 365 400 max 35
400 430/480 30/80
min 450 630 max 50
600 640/700 40/100
700/900 800/1000 max 100
Σαμάρια στεγανά υπονόμου
Dint (mm) e (mm)
300 40-80
400 30-80
500 40-100
600 40-100
700-800 50-100
Σαμάρια στεγανά υπονόμου
Dext (mm) e (mm)
315 max 30
400 max 35
500 max 50
630 max 100
710 max 100